Notice: Undefined index: custom_enquiry_buttons_css in /home/jacbar22/domains/yarmark.pl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce-catalog-enquiry/classes/class-woocommerce-catalog-enquiry-frontend.php on line 941
Slide toggle

Czym jest Yarmark?

Yarmark to platforma ogłoszeniowa produktów lokalnych, ekologicznych, własnego wyrobu. Dbamy o to, aby produkty dostępne na Yarmark były ekologiczne i od małych sprawdzonych dostawców.

Dołącz do Yarmark

Zadzwoń 534 122 122 biuro@yarmark.pl

Regulamin

Regulamin Yarmark
 • 1 Postanowienia wstępne
 1. Portal internetowy www.yarmark.pl, dostępny jest pod adresem internetowym www.yarmark.pl  (dalej Portal)
 2. Właścicielem Portalu jest Jacek Barwacz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NT Jacek Barwacz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8733109122.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do użytkowników, jak i do wystawiających korzystających z portali www.yarmark.pl i określa zasady korzystania z Portalu oraz zasad i trybu zawierania Umów o świadczenie Usług przez Usługodawców, na odległość za pośrednictwem niniejszego Portalu.
 • 2 Definicje
 1. Yarmark – podmiot świadczący usługi w zakresie pośrednictwa między wystawiającym, a użytkownikiem
 2. Portal – aplikacja internetowa umieszczona w przestrzeni internet pod adresem www.yarmark.pl udostępniona dla użytkowników oraz wystawiających, za pośrednictwem którego Administrator pośredniczy w świadczeniu usług przez Usługodawcę na rzecz Klienta
 3. Wystawiający– osoba prawna, osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z portalu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową i utworzyła Konto w Aplikacji dla wystawiających w celu udostępnienia listy produktów oferowanych przez wystawiającego
 4. Użytkownik – każdy podmiot, osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i utworzyła konto w portalu, korzystająca z usług Usługodawcy; zakres korzystania z określonych usług, wykraczających poza drobne sprawy w rozumieniu art. 20 k.c,. może zostać uzależniona przez Usługodawcę od wyrażenia uprzedniej zgody przez przedstawiciela ustawowego Klienta
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Portalu.
 6. Rezerwacja – oświadczenie woli użytkownika składane za pomocą www.yarmark.pl w celu zarezerwowania produktu Wystawiającego
 7. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Portalu, umożliwiający utworzenie Konta.
 • 3 Informacje ogólne
 1. Za pomocą Portalu ogłoszeniowego Yarmark użytkownik ma nieograniczony darmowy dostęp do listy ogłoszeń proponowanych przez Wystawiającego. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych z dokonywaniem rezerwacji oraz procesem rezerwacji. 
 2. Yarmark udostępnia jedynie portal służący nawiązywaniu kontaktu między Użytkownikiem, a Wystawiającym.

 

 • 4 Kontakt z Yarmark
 1. Adres : NT Jacek Barwacz, ul Jaracza 39, 33-103 Tarnów
 2. Adres e-mail jabarwacz@gmail.com
 3. Użytkownik oraz Wystawiający może porozumiewać się z Portalem za pomocą adresów e-mail lub pocztą tradycyjną.

 

 • 5 Warunki korzystania z Portalu
 1. Do korzystania z Portalu Yarmark , w tym przeglądania proponowanych produktów oraz składania rezerwacji na produkt za pośrednictwem Yarmark, niezbędne są:
 2. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome 74+ / Internet Explorer 11+ / Edge 18+ / Safari 12+ / Mozilla Firefox 67+
 3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 4. włączona obsługa plików cookies,
 1. W celu korzystania z Portalu na komputerze konieczne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej. Skorzystanie z usług Yarmark za pośrednictwem Portalu wymaga aktywnego połączenia z Internetem. Korzystanie z Portalu na urządzeniu mobilnym wymaga dysponowania sprawnym urządzeniem mobilnym z aktualnym systemem android lub IOS. Klient we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność powinien zadbać o spełnienie wymogów technicznych urządzenia mobilnego, jego konfigurację, aktualność oprogramowania oraz o dostęp do Internetu. Koszty zakupu urządzenia mobilnego, innych urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz koszty połączenia z Internetem, ponosi w całości Klient.
 2. Korzystanie z Portalu jest możliwe wyłącznie pod warunkiem wyrażenia przez Użytkowników zgody na przetwarzanie przez Portal danych osobowych oraz udostępnienia tych danych wybranemu Wystawiającemu. Brak wyrażenia takiej zgody jest zatem równoznaczne z niemożnością skorzystania z Portalu lub rezygnacją z świadczonego przez Portal Pośrednictwa.

 

 • 6 Zasady korzystania z Portalu Yarmark
 1. Wystawiający/ użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 2. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu obowiązujących przepisów prawnych jest uprawniony do odstąpienia od umowy, w terminie 14 dniu od jej zawarcia, bez podania przyczyny. Odstąpienie następuje poprzez złożenia oświadczenia o odstąpieniu, które należy przesłać na adres biuro@yarmark.pl, nadany z maila, który jest zarejestrowany w bazie Yarmark. Wysłanie rzeczonego oświadczenia przed upływem w.w. 14-dniowego jest równoznaczne z jego zachowaniem. Z odstąpieniem nie są związane żadne opłaty.
 3. Użytkownicy niewymienieni w pkt 3 są uprawnieni do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.
 4. Yarmark może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 7 – dniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku rażącego naruszenia zasad niniejszego regulaminu lub postanowień umowy Portal jest uprawniony do wypowiedzenia umowy bez wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Zawierając rezerwacje produktów wystawiający i użytkownik potwierdza autentyczność podanych przez siebie danych.
 6. Zawierając umowę o świadczenie Usług, Wystawiający przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą publicznie prezentowane w Internecie.
 7. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Klient zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody.
 8. Jeżeli treści publikowane przez Usługodawcę zawierają wizerunek Klienta lub osoby trzeciej, z chwilą zamieszczenia takiej treści w Portalu wystawiający udziela Yarmark nieodpłatnej zgody na wykorzystanie ww. wizerunku, w szczególności w celach promocyjnych i marketingowych w tym również w ogólnodostępnych mediach społecznościowych. Szczegółowe zasady korzystania z takich treści przez Portal określono w § 12 pkt. 10 i 11 Regulaminu.

 

 • 7 Zakładanie Konta w Portalu Yarmark
 1. Aby założyć Konto w Yarmark, należy wypełnić Formularz 
 1. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3, lub też za pomocą odpowiedniej opcji Portalu.
 2. Yarmark udostępnia i przekazuje dane podane przez klienta Usługodawcy w celu realizacji Usługi oraz w celach marketingowych i promocyjnych. Korzystanie z portalu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na w.w. przetwarzanie danych osobowych.
 3. Klient może posiadać tylko jedno konto.
 4. Założenie Konta w Yarmark jest darmowe.
 1. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu email i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 2. Użytkownicy obowiązani są podania kompletnych i zgodnych z prawdą danych osobowych oraz innych danych wymaganych podczas Rejestracji oraz do ich sprawdzania i aktualizowania.
 3. Podanie danych jest dobrowolne.
 4. Założenie konta oznacza, iż Użytkownicy akceptują fakt, iż ich dane osobowe będą w określonym zakresie dostępne w Internecie oraz przetwarzane (zob. pkt 5)
 5. Portal zastrzega sobie uprawnienie do zwrócenia się do Usługodawcy o weryfikację uprawnień do świadczenia Usług, w szczególności o przekazanie dokumentów potwierdzających wskazane uprawnienia.
 • 8 Rodzaj świadczonych usług
 1. Założenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczeniu usług pośrednictwa przez Portal. Zakładając Konto użytkownicy akceptują treść niniejszego Regulaminu. Przed założeniem Konta Użytkownicy zobowiązani są zapoznania się z treścią Polityki Prywatności i Regulaminu. Portal nie odpowiada za działania, szkody wynikająca z nieznajomości Polityki Prywatności i Regulaminu.
 2. Przeglądanie dostępnych Usług i danych Usługodawców nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień wykonania usługi przez Klienta na Usługi znajdujące się w asortymencie Portalu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i danych pojazdu umożliwiających realizację Usługi.

 

 1. Portal jest uprawniony do czasowego zawieszenia działalności Portalu w związku z jego modernizacją, przebudową lub innymi pracami związanymi z funkcjonowaniem systemu informatycznego. W takich sytuacjach zostaną jednak dołożone wszelkie starania zmierzające do maksymalnego skrócenia w.w. okresów oraz do minimalizowania ich uciążliwości.
 • 11 Wykonanie umowy przez Usługodawcę
 1. Zawarcie rezerwacji między Wystawiającym a Użytkownikiem poprzez Portal Yarmark następuje po uprzednim zarezerwowaniu przez Użytkownika produktów za pomocą formularza.
 2. Po zarezerwowaniu Wystawiający otrzymuje powiadomienie, e-mail lub push potwierdzające dokonanie rezerwacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższego powiadomienia, zostaje zawarta rezerwacja.
 3. Wystawiający zobowiązuje się do dostarczenia produktu zgodnego z opisem na stronie yarmark.pl
 4. W przypadku konieczności odwołania zarezerwowanego produktu, strona zobowiązana jest do powiadomienia wszystkich stron. 
 • 12 Odpowiedzialność Portalu Yarmark.pl
 1. Portal odpowiada wyłącznie na szkodę wynikające z zawinionego przez niego nienależytego wykonania lub niewykonania usług świadczonych przez Portal. Tj pośredniczenia w zawarciu rezerwacji
 2. Portal nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Portalu wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących przejaw siły wyższej (tj. pożary, powodzie i inne klęski żywiołowe),
 3. Portal nie ponosi odpowiedzialności wobec Klientów za niewykonanie lub nienależyte dostarczenie produktów zarezerwowanych. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi czy gwarancji z tytułu usług świadczonych przez Usługodawcę.
 4. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii, ocen, komentarzy i innych informacji zamieszczanych przez Użytkowników. Nie odpowiada także na naruszenia prawa spowodowane tymi treściami, w szczególności naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych.
 5. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje dotyczące Usługi należy kierować bezpośrednio do Usługodawcy – zgodnie z par. 11 i 12 Regulaminu. Tym samym należy wyraźnie zastrzec, że korzystanie z Portalu i Usług odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkowników. Informacje publikowane na Portalu nie są objęte gwarancją w zakresie ich zupełności czy użyteczności dla należytego wykonania umowy.
 6. Użytkownicy są odpowiedzialni za zachowanie w poufności i bezpieczeństwo Konta, w tym hasła dostępu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Konta na skutek uzyskania przez podmioty trzecie hasła dostępu. W przypadku uzasadnione podejrzenia naruszenia zasad bezpieczeństwa – Użytkownik jest zobowiązany zmienić hasło dostępu.
 • 13 Reklamacje wobec Portalu Yarmark
 1. Reklamacje dotyczące usług pośrednictwa świadczonych przez Portal rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty zgłoszenia.
 2. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej zgłaszającego.
 3. Reklamacje należy kierować na adres biuro@yarmark.pl
 4. Yarmark rozpatrzy każde zgłoszenie reklamacje oraz udzieli na nie stosownej odpowiedzi. Jednakże Portal jest uprawniony do pozostawienia bez rozpoznania reklamacji, której treść wynika z nieznajomości Regulaminu lub Polityki Prywatności, lub zawierać będzie treści wulgarne, obraźliwe czy sprzeczne z prawem.
 • 14 Reklamacje wobec Wystawiającego
 1. Reklamacje dotyczące zarezerwowanych produktów należy kierować bezpośrednio do Wystawiającego.
 2. Yarmark nie bierze odpowiedzialności za wykonane usługi rezerwacji przy pomocy Portalu.
 3. Wystawiający ponosi odpowiedzialność za rozpatrzenie reklamacji za realizowane usługi.
 • 16 Postanowienia końcowe
 1. Portal jest uprawniony do jednostronnej zmiany treści Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany zasad działania Portalu, zmian w funkcjonowaniu systemu informatycznego etc.
 2. 2. O każdej zmianie, każdy Użytkownik zostanie poinformowany e-mailem. Powiadomienie zostanie przesłane do Użytkowników przed wejściem zmian w życie.
 3. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umów zawieranych między Portalem, a Użytkownikami jest prawo polskie.
 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Usługodawcami oraz Klientami nie będącymi konsumentami jest Sąd właściwy według siedziby NT Jacek Barwacz.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz kodeksu cywilnego.